Details

Anomoeoneis sphaerophora var. grandis (Zakrzewski) Zabel ina in Zabelina et al. 1950

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Zabelina, M.M. (Sabelina) 1951 . Key to the Freshwater Algae of the U.S.S.R. Diatomovie Vodorosli (redakmor eynuska A.I. Proschkina-Lavrenko). Opredelitel presnovodnych vodoroslei SSSR. Gosudarstvennoe Izdatelystvo Sovetskaya Nauka. Moskva. 4:1-488, 372 figs."