Details

Anomoeoneis sphaerophora var. jacutica (Kisselev) Zabelina in Proschkina-Lavrenko 1950

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Proschkina-Lavrenko, A.I. (ed.) 1950 . Diatomovyi Analiz, Kniga 3. Opredelitel' iskopaemykh i sovremennykh diatomyk vodoroslei Poriadok Pennales. Botanicheskii Institut im V.L. Komarova Akademii Nauk S.S.S.R.. Gosudarstvennoe Izdatelystvo Geologicheskoi Literatury, Moskva-Leningrad 3(1):1-366."