Details

Campylodiscus thuretii var. lin eolatus Proschkina-Lavrenko 1955

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Proschkina-Lavrenko, A.I. 1955 . Die Planktondiatomeen des Schwarzen Meeres. (Diatomovye vodorosli planktona Chernogo morya). Izdatel'stvo Akademii Nauk S.S.S.R., Botanicheskii Institut im. V.L. Komarova. pp. 1-222, 102 Fig, 8 pls., 58 Lit. hinw."