Details

Ctenophora pulchella var. lacerata (Husted t in A. Schmidt et al.) Bukhtiyarova 1995

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Bukhtiyarova, L.N. 1995 . Novye taksonomischeskie kombinatsii diatomovykh vodoroslei (Bacillariophyta). Algologia 5(4):417-424."