Details

Cyclotella bisymmetrica Loseva 1983

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Loseva, E.I. 1983 . Novye diatomei iz morskikh pleistotsenovykh otlozhenii bolshezemelskoi tundry. In: Molin, V.A. and Loseva, E.I. (eds.), Paleontologiya fanerozoya Severa evropeiskoi Chasti SSSR. Trudy Instituta Geologii, Akademiia Nauk SSSR, Komi Filial 43:69-70, 1 pl."