Details

Cyclotella bodanica var. robusta Skabichevskaya 1984

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Skabitschevskaja, N.A. 1984 . Srednepozdnechetvertichnye diatomei prieniseiskogo severa. [Middle-late Quaternary diatoms of the North Yenisei]. Trudy Instituta Geologii i Geofiziki, Sibirskoe Otdelenie, Akademiia Nauk SSSR 544:154 pp., pls."