Details

Cyclotella caspia var. affinis Proschkina -Lavrenko & Makarova in Makarova & Proschkina-Lavrenko 1964

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Makarova, I.V. and Proschkina-Lavrenko, A.I. 1964 . Diatomeae Novae e Mari Caspico. Novitates Systematicae Plantarum Non Vascularium (Academia Scientiarum URSS Institutum Botanicum Nomine V.L. Komarovii) (Novosti Sistematiki Nizschikh Rastenii) 1964:34-43, 7 fig."