exclude without cards


Katahiraia aspera Komura 1976     [Link to DiatomBase]


Katahiraia aspera Komura 2003     [Link to DiatomBase]


Katahiraia oblonga Komura 1976     [Link to DiatomBase]


Katahiraia oblonga Komura 2003     [Link to DiatomBase]


Katahiraia pauperata Komura 1976     [Link to DiatomBase]


Katahiraia pauperata Komura 2003     [Link to DiatomBase]