Insecta Eueides

Eueides
      aliphera
      isabella cleobaea
      isabella dianassa
      isabella eua
      isabella isabella
      lineata
      lybia lybia
      lybia olympia
      melphis
      procula edias
      procula forma?
      vibilia vialis