Insecta Eurrhyparodes

Eurrhyparodes
      lygdamis
      splendens