Insecta Gyros

Gyros
      altripennalis
      atripennalis
      erastroides
      tortricina