Insecta Hyptia

Hyptia
      harpyioides
      johnsoni
      poeyi
      prosetethetra
      spp.
      thoracica