Insecta Orobena

Orobena
      aenealis
      extimalis
      frumentalis
      praetextalis