Insecta Coleoptera Lampyridae

            Alecton
            Amythetes
            Aspisoma
            Atyphella
            Belotus
            Bicellonycha
            Callopisma
            Calochromus
            Calyptocephalus
            Cladodes
            Colophotia
            Corticaria
            Cratomorphus
            Diaphanes
            Dictyopterus
            Dilychina
            Diphotus
            Dodacles
            Drilolampadius
            Dryptelytra
            Ellychatia
            Ellychina
            Ellychnia
            Enicmus
            Euridota
            Fuchsina
            Hyas
            Lampriodea
            Lamprocera
            Lamprophorus
            Lampyris
            Lecontea
            Lucidina
            Lucidota
            Luciola
            Lychnuris
            M.
            Macrolampis
            Matheteus
            Megalopthalmus
            Microphotus
            Nyctophila
            P.
            Pelania
            Phaenolis
            Phausis
            Photinus
            Photoctus
            Photuris
            Plateros
            Pleotomus
            Polyclasis
            Psilocladus
            Pteroptyx
            Pyractomena
            Pyractonema
            Pyrocoelia
            Pyrogaster
            Pyrogaster?
            Pyrophanes
            Pyropyga
            Robopus
            Unknown
            Vesta