Insecta Diptera Asilidae

            Ablautus
            Alcimus
            Amblyonychus ?
            Anarmostus
            Ancyclorrhynchus
            Andrenosoma
            Anisopogon
            Anyclorrhynchus
            Apachekolos
            Archilestris
            Asilus
            Atomosia
            Atomosiella
            Barbalus
            Beameromyia
            Blepharepium
            Bombomima
            Callinicus
            Ceraturgus
            Ceraturgus ?
            Cerotainia
            Cerotainiops
            Choerades
            Chrysoceria
            Coleomyia
            Cophinopoda
            Cophura
            Cryptocornutus
            Ctenodontina
            Cyprus
            Cyrtopogon
            Damalis
            Dasylechia
            Dasyllis
            Deromyia
            Dicolonus
            Dioctria
            Diogmites
            Dizonias
            Doryclus
            Dysillus
            Eccritosia
            Echthopoda
            Efferia
            Eicherax
            Emphysomera
            Erax
            Eucyrtopogon
            Eumecomsa
            Eumecosoma
            Glaphropyga
            Hadrokolos
            Haplopogon
            Heligmoneura
            Heteropogon
            Hirtochona
            Holcocephala
            Holopogon
            Hoplistomera
            Hypenetes
            Itolia
            Lampria
            Lamyra


            Laphria


            Laphystia
            Laphystia nr.
            Lasiopogon
            Lastaurus
            Laxenecera
            Lecania
            Leptogaster
            Lestomyia
            Machimus
            Mallophora
            Mallophorina
            Megaphorus
            Michotamia
            Microstylum
            Nannocyrtopogon
            Neoaratus
            Neodysmachus
            Neoitamus
            Neolaparus
            Neolophonotus
            Neomochtherus
            Neopogon
            Nicocles
            Nigrasilus
            Nusa
            Nusina
            Ommatius
            Orthogonis
            Ospriocerus
            Pachychoeta
            Philonicus
            Plesiomma
            Pogonosoma
            Polacantha
            Proctacanthella

            Proctacanthus

            Prolepsis
            Promachella
            Promachus
            Psilocurus
            Psilonyx
            Rufibarbis
            Saropogon
            Schildia
            Schleropogon
            Scleropogon
            Senobasis
            Senoprosopis
            Smeryngolaphria
            Stenopogon
            Stichopogon
            Taracticus
            Tipulogaster
            Tolmerus
            Zabrops
Dasypogoninae
            Ceraturgus