Insecta Diptera Chironomidae

            A.
            Abiskmyia
            Ablabesmyia
            Acricotopus
            Aedokritus
            Alotanypus
            Anatopynia
            Anax
            Ankylotanytarsus
            Aphroteniella
            Apsectotanypus
            Apsectrotanypus ?
            Araucania
            Archaeochlus
            Arctopelopia
            Atanytarsus
            Atanytarsus?
            Axarus
            Boreochlus
            Brilla
            Brillia
            Brundinia
            Brundiniella
            Bryophaenocladius
            Buchonomyia
            C.
            Calopsectra
            Camptocladius
            Cantomyia
            Cantopelopia
            Cardiocadius
            Cardiocladius
            Cardocladius
            Chaetocladius
            Chasmatonotus
            Chernovskiia
            Chironomidae
            Chironomus
            Cladopectus
            Cladopelma
            Cladotanytarsus
            Clinotanypus
            Clunio
            Coelopynia
            Coelotanypus
            Coeltanypus
            Coeltanypus?
            Conchapelopia
            Constempellina
            Corynoneura
            Cricotopus
            Cricotopus ?
            Cryptochironomus
            Cryptocladopelma
            Cryptotendipes
            Demicryptochironom
            Demicrytochironomu
            Denopelopia
            Derotanypus
            Diamesa
            Dicrotendipes
            Diplocladius
            Djamalbatista
            Einfeldia
            Endochironomus
            Epiococladius
            Epoicocladius
            Eukiefferiella
            Eukiefferiella ?
            Fittkauimyia
            Fleuria
            Geothocladius
            Gillotia
            Glycotendipes
            Glypotendipes
            Glyptotendipes
            Glyptotendipes ?
            Goeldichironomus
            Guttipelopia
            Gymnometriocnemus
            Harnischia
            Helopelopia
            Heptageniidae
            Heptagyia
            Heterotrissic
            Heterotrissocladiu
            Hudsonimyia
            Hydrobaenus
            Kiefferulus
            Krenopelopia
            Krenosmittia
            Kribioxenus
            Labrundinia
            Larsia
            Lasiodiamesa
            Lauterborniella
            Limnophyes
            Lipiniella
            Lobodiamesa
            Lopescladius
            Lopescladius ?
            Macropelopia
            Maoridiamesa
            Maorodiamesa
            Meropelopia
            Mesocricotopus
            Mesosmittia
            Mesosmittia ?
            Metriocnemus
            Metriocnmus
            Microcricotopus
            Microcricotopus ?
            Micropsectra
            Microspectra
            Microtendipes
            Microtendipes?
            Miroculis
            Monodiamesa
            Monopelopia
            Naelotanypus
            Nanocladius
            Natarsia
            Neozavrelia
            Nilotanypus
            Nilothauma
            Nilothauma ?
            Nimbocera
            Ochrotrichia
            Odontomesa
            Ojalmabatista
            Omisus
            Omisus ?
            Ortho / Crico
            Orthocladius
            Orthocladius / Cri
            Pagastia
            Pagastiella
            Pagastiella ?
            Palpomyia
            Paraboreochlus
            Parachaetocladius
            Parachironomus
            Paracladius
            Paracladopelma
            Paracricotopus
            Paraheptagyia
            Parakiefferiella
            Paralauterbornella
            Paralauterborniell
            Paramerina
            Parametriocnemas
            Parametriocnemus
            Parametriocnemus ?
            Parapelopia
            Paraphaenocladius
            Paraspectra
            Paratanytarsus
            Paratendipes
            Paratendipes ?
            Paratrichocladius
            Paratricladius ?
            Parochlus
            Parorthocladius
            Pedionomus
            Pentaneura
            Phaenopsectra
            Phycoidella
            Phycoidella nr.
            Podochlus
            Podonomopsis
            Podonomus
            Polypedilium
            Polypedilum
            poss. A.
            Potthastia
            Procladius
            Prodiamesa
            Prudiamesa
            Psectrocladius
            Psectrotanypus
            Pseudochironomus
            Pseudodiamesa
            Pseudodiamesa ?
            Pseudomontana
            Pseudorthocladius
            Pseudosmittia
            Psilodiamesa
            Psilometriocnemus
            Rheocricotopus
            Rheopelopia
            Rheosmitta
            Rheotanytarsus
            Rheotanytarsus?
            Robackia
            Sergentia
            Siolimyia
            Smittia
            Spaniotoma
            Spanitoma
            Stampellinella
            Stelechomyia
            Stempelinella
            Stempellina
            Stempellinella
            Stempeneilla
            Stenochironomus
            Stictochironomus
            Stilocladius ?
            Sublettea
            Sublettea ?
            Symbiocladius
            Symposiocladius
            Sympotthastia
            Syndiamesa
            Synorthocladius
            Tanypodinae
            Tanypus
            Tanytarsus
            Telopelopia
            Tempisquitoneura
            Tendipedidae
            Tendipes
            Tendipes ?
            Thiemaniella
            Thienemann
            Thienemanniella
            Thienemannimyia
            Tipula
            Tokunagaia
            Tretnia
            Tribelos
            Triblos
            Trichocladius
            Trichotanypus
            Trissopelopia
            Tuetenia
            Tuetnia
            Tvetenia
            Unknown
            Unreadable
            Xenochironomus
            Xestochironomus
            Xylotopus
            Zalutschia
            Zavrelia
            Zavreliella
            Zavrelimyia
            Zavrelimyia ?
Chironomini
            B
            Chironomidae
Corynoneurini
            Corynoneura
            Genus 1
Tanytarsini
            Chironomidae
            Micropsectra nr.
Tendipedini
            A
            C
Aphroteniinae

            Aphroteniella
            Cricotopus
Diamesinae
            Protanypus ?
Prodiamesinae
            Cricotopus
            Monodiamesa
            Prodiamesa