Insecta Diptera Clusiidae

            Clusia
            Clusiodes
            Heteromeringia
            Sobarocephala