Insecta Diptera Empididae

            Anthalia
            Bicellaria
            Brachystoma
            Charadrodromia
            Chelifera
            Chelipoda
            Chersodromia
            Clinocera
            Crossopalpus
            Drapetis
            Elaphropeza
            Empis
            Euhybus
            Euthyneura
            Heleodromia
            Hemerodromia
            Hemerodromia?
            Hesperempis
            Hilara
            Hoplocyrtoma
            Hormopeza
            Hybos
            Iteaphila
            Leptopeza
            Metachela
            Micrempis
            Microphorella
            Microphorus
            Neoplasta
            Ocydromia
            Oedalea
            Oreogeton?
            Parathalassius
            Platypalpus
            Rhamphomyia
            Roederiodes
            Sciodromia
            Stilpon
            Syndyas
            Syneches
            Tachydromia
            Tachyempis
            Tachypeza
            Thanategia
            Toreus
            Trichina
            Trichoclinocera
            Wiedemannia