Insecta Diptera Hippoboscidae

            Hippobosca
            Lynchia
            Melophagus
            Olfersia
            Ornithoctona
            Ornithoica
            Ornithomyia
            Ornithopertha
            Pseudolynchia
            Stilbometopa