Insecta Diptera Oreogetonidae

            Oreogeton?