Insecta Diptera Sarcophagidae

            Agoravina
            Blaesoxipha
            Boettcheria
            Boettichera
            Eumacronychia
            Helicobia
            Metoposarcophaga
            Microcerella
            Notochaeta
            Opsidia
            Oxysarcodexia
            Peckia
            Phaesarcodexia
            Promayoa
            Ravinia
            Sarcodexia
            Sarcofahrtiopsis
            Sarcophaga
            Senotainia
            Tricharaea
            Unknown