Insecta Diptera Sciaridae

            Bradysia
            Camptochaeta
            Eugnoriste
            Lycoria
            Lycoriella
            Metangela
            Niadina
            Plastosciara
            Rhynchosciara
            Scatopsciara
            Sciana
            Sciara
            Trichosia
            Unknown
            Zygoneura
            Zyoneura