Insecta Ephemeroptera Euthyplociidae

            Euthyplocia