Insecta Hemiptera Fulgoridae

            Calyptoproctus
            Copidocephala
            Crypoptus
            Cyrpoptus
            Diareusa
            Enchophora
            Enhydria
            Fulgora
            Jamaicastes
            Lanternaria
            Lystra
            Odontoptera
            Penthicodes
            Phrictus
            Publicia
            Pyrops
            Zanna