Insecta Hymenoptera Anthophoridae

            Amegilla
            Apis
            Brachynomada
            Caenonomada
            Caenoprosopis
            Diadasia
            Emphoropsis
            Epeolus
            Exomalopsis
            Hexepeolus
            Holcopasites
            Melanomada
            Neolarra
            Nomada
            Oreopasites
            Pachymelus
            Paranomada
            Peponapis
            Tetralonia
            Thygater
            Thygater?
            Townsendiella
            Triopasites
            Unreadable
Anthophorinae
            Ancyloscelis
            Diadasia
            Diadesiella
            Epeolus
            Exomalopsis
            Isepeolus
            Odyneropsis
            Ptilothrix
            Triepeolus
            Triopasites