Insecta Hymenoptera Apidae

            Amegilla
            Andrena
            Anthophora
            Apathus
            Apis
            Bombomelecta
            Bombus
            Bremus
            Calliopsis
            Centris
            Ceratina
            Clisodon
            Coelioxoides
            Colletes
            Crocisa
            Ctenoplectra
            Diadasia
            Emphoropsis
            Epeolus
            Epicharis
            Euglossa
            Euplusia
            Exomalopsis
            Gnathias
            Halictus
            Hemiteles
            Hopliphora
            Isepeolus
            Lestrimelitta
            Macrogalea
            Macroglossapis
            Megachile
            Melecta
            Melipona
            Melissodes
            Neolarra
            Neopasites
            Nomada
            Nomia
            O.
            Oreopasites
            Osiris
            Paratetrapedia
            Pasites
            Pasitomachtes
            Phileremus
            Psithyrus
            Rathymus
            Synhalonia
            Syntrichalonia
            Tetra
            Tetralonia
            Tetrapedia
            Thyreus
            Triepeolus
            Trigona
            Unreadable
            Xenoglossa
            Xenoglossodes
            Xylocopa
Epeolini
            Unreadable
Meliponini
            Melipona
Anthophorinae

            A.
            Anthedonia
            Anthophora
            Emphor
            Melissodes
            Melitoma
            Penstemon
            Peponapis
            Tetralonia
            Unreadable
            Xenoglossa
Anthphorinae
            Acanthopus
            Alcidamea
            Amegilla
            Anthophora
            Argyroselonis?
            Authophora
            Centris
            Emphoropsis
            Ericrocis
            Eucera
            Eutealmia
            Habropoda
            Hemisia
            Melecta
            Melissodes
            Monumetha
            Nomada
            Synhalonia
            Tetralonia
            Unreadable
            Xenoglossodes
            Xeromelacta
            Zacosmia
Apinae
            Aglae
            Apis
            Bombus
            Centris
            Ceratina
            Epicharis
            Eulaema
            Habropoda
            Megabombus
            Psithyrus
            Pyrobombus
            Unreadable
Bombinae
Euglossini
            Eufriesia
            Euglossa
            Exaerete
            Mesocheira
Meliponinae

            Trigona
Nomadinae
            Nomada
Xylocopinae
            Xylocopa