Insecta Hymenoptera Scelionidae

            Baeus
            Baryconus
            Calliscelio
            Ceratobaeus
            Gryon
            Idris
            Leptotelia
            Macrotelia
            Opisthocantha
            Prosacantha
            Scelio
            Sparasion
            Teleas
            Telenomus
            Trimorus
            Trisacantha
            Trissolcus