Insecta Lepidoptera Erebidae

            Ammalo
            Anatolmis
            Apantesis
            Apistosia
            Arctia
            Burtia
            Callicarus
            Callimorpha
            Catocala
            Cleptomita
            Cosmophila
            Crocota
            Ctenucha
            Cytorus
            Diacrisia
            Drasteria
            Dyops
            Echeta
            Ecpantheria
            Erithales
            Euhalisidota
            Eunomia
            Eupsychoma
            Eutoreuma
            Halisidota
            Halysidota
            Haploa
            Hemeroplanis
            Herminia
            Hippola
            Horama
            Hypena
            Hyphantria
            Hypoprepia
            Isia
            Lymantria
            Matigramma
            Metalectra
            Notolophus
            Omoiala
            Pareuchaetes
            Renia
            Robinsonia
            Seirarctia
            Spilosoma
            Syneda
            Syntomeida
            Tortricodes
            Tropaea
            Utetheisa
            Zale
Arctiinae
            Apantesis
            Cisseps
            Cistene
            Eucereon
            Euchromia
            Eucyane
            Grammia
            Hypoprepia
            Pericopis
            Phaloesia
            Pyrrharctia
            Spilosoma
Catocalinae
Catocalini
            Catocala