Insecta Lepidoptera Gelechiidae

            
            "fascista"
            Agnippe
            Agonopterix
            Anacampis


            Anacampsis


            Anacompsis
            Anarisa
            Anarsia
            Anistrielia
            Anorthosia
            Apodia
            Aproaerema
            Aproserema
            Argyrolacia
            Aristolelia
            Aristotelia
            Aristotilia
            Aristotolia
            Aroga
            Arogalea
            Autoneda
            Bat.
            Bibarrambla
            Brachmia
            Brachnia
            C.
            Callima
            Calliprora
            Caryocolum
            Chelaria
            Chionodes
            Chrysopora
            Cleodora
            Compsolechia
            Decantha
            Deoclona
            Dichomeris
            Duvita
            Enchrysa
            Enteles
            Epicorthylis
            Epithectis
            Eucordylea
            Eudactylota
            Evagora
            Evippe
            Exoteleia
            Filatima
            Friseria
            Gel.
            Gelechia
            Glauce
            Glechia
            Glyphidocera
            Gnorimoschema
            Helcystogramma
            Helice
            Hoplophysis
            Isophrictis
            Leuce
            Leucogonia
            Lita
            Macrochila
            Megacraspedus
            Megacreopedes ?
            Melanocinclis
            Menesta
            Metzmeria
            Metzneria
            Mornpha
            Nealyda
            Nomia
            Nothris
            Numata
            Oegoconia
            Oeseis
            Onebala
            Paltodora
            Paltodora ?
            Paralechia
            Parasia
            Pectinophora
            Phthorimaea
            Phthorimara
            Polyhymno
            Prolita
            Pseudotelphusa
            Psilocorsis
            Ptycerata
            Recurvaria
            Rhinosia
            Semioscopis
            Sitotroga
            Sophronia
            Stegasta
            Steneomita
            Stenoma
            Stereomita
            Stomopteryx
            Strobisia
            Symmoca
            Symmola
            Taygete
            Telephila
            Telphusa
            Theisoa
            Tolyhymno
            Tosca ?
            Trichotaphe
            Trichotepha
            Trypanisma
            unknown
            Unreadable
            Untomia
            Xenolechia
            Xystophora
            Ypsolophus