Insecta Lepidoptera Nymphalidae

            Adelpha
            Aeria
            Aglais


            Agraulis


            Agraulus


            Anaea
            Anartia
            Anemeca


            Anetia


            Anthanassa

            Apatura
            Aphantopus
            Araschnia
            Arethusana

            Argynnis
            Argyreus
            Asterocampa
            Asterope
            Atella
            Aterica
            Basilarchia
            Boloria

            Brassolis

            Brenthis
            Caligo


            Calisto


            Catacroptera
            Catagramma


            Cercyonis


            Cethosia
            Charidryas

            Chazara

            Childrena
            Chionobas
            Chlosyne
            Cirrhochroa
            Clossiana

            Coenonympha

            Cupha
            Danais


            Danaus
            Diaethria
            Dione


            Dymasia
            Dynamine
            Epiphile


            Erebia


            Eteona
            Eunica
            Euphydrayas
            Euphydryas
            Euploea
            Euptoieta

            Euptychia

            Fabriciana
            Grapta

            Hamadryas

            Heliconius


            Heteronympha
            Heterosais

            Hipparchia

            Hymenites
            Hypoleria
            Hypolimnas
            Hypolymnas
            Idea
            Ideopsis
            Inachis
            Issoria
            Juninia
            Junonia
            Kallima
            Lachnoptera


            Lanceie

            Lasiomata
            Lasiommata

            Leptalis
            Lethe

            Libythea

            Libytheana
            Limenitis

            Lopinga

            Lycorea

            Maniola
            Mechanitus

            Megisto

            Melanargia

            Melanitis
            Melinaea
            Melitaea

            Memphis

            Mesoacidalia


            Mestra


            Methona
            Microtia


            Morpho


            Myscelia

            Neptis

            Nymphalis


            Occidryas


            Oeneis
            Oleria


            Ophsiphanes
            Parantica

            Pararge

            Peria


            Phyciodes


            Phycoides
            Pierella
            Planema

            Poanes

            Polydryas


            Polygonia


            Precis
            Proclossiana

            Pseudotergumia

            Pyrameis

            Pyronia

            Pyrrhogyra
            Salamis


            Satyrodes

            Satyrus

            Scada


            Siproeta


            Smyrna


            Speyeria
            Synchloe
            Terinos
            Texola
            Thessalia
            Tisiphone
            Vagrans


            Vanessa


            Vindula
            Yramea
Apaturinae
            Apatura
            Asterocampa
            Diagora
            Dichorragia
            Doxocopa
            Eulaceura
            Euripus
            Helcyra
            Herona
            Hestina
            Sasakia
            Sephisa
            Stibochiona
Argynninae
            Argynnis
            Boloria
            Brenthis
            Clossiana
Biblidinae
Catonephelini
            Myscelia
Charaxinae

            Agrias
            Anaea
            Archaeoprepona
            Charaxes
            Euxanthe
            Memphis
            Palla
            Polyura
            Prepona
            Prothoe
            Siderone
            Unknown
Cyrestiinae
            Chersonesia
            Cyrestis
            Marpesia
            Pseudergolis
Danainae
            Amauris
            Anetia
            Danaus
            Euploea
            Idea
            Ideopsis
            Ituna
            Lycorea
            Parantica
            Parautica
Ithomiini
            Olderia
            Tithoria
Eurytelinae

            Asterope
            Callidula
            Catagramma
            Catonephele
            Cybdelis
            Cyclogramma
            Diaethria
            Epiphile
            Eunica
            Lucinia
            Myscelia
            Nessaea
            Nica
            Perisama
            Pyrrhogyra
            Temenis
Heliconiinae
Argynnini
            Speyeria
Heliconiini
            Agraulis
            Heliconius
Ithomiinae

            Aeria
            Athesis
            Athyrtis
            Callithomia
            Ceratinia
            Dircenna
            Elzunia
            Episcada
            Epityches
            Eutresis
            Forbestra
            Godyris
            Greta
            Heterosais
            Hyalyris
            Hypoleria
            Hyposcada
            Hypothyris
            Ithomia
            Mcclungia
            Mechanitis
            Melinaea
            Methona
            Miraleria
            Napeogenes
            Oleria
            Olyras
            Patricia
            Placidula
            Prittwitzia
            Pseudoscada
            Pteronymia
            Sais
            Scada
            Tellervo
            Thyridia
            Titorea
Limenitidinae
            Adelpha
            Batesia
            Bebearia
            Cymothoe
            Diestogyna
            Ectima
            Euphaedra
            Euriphene
            Euryphura
            Euthalia
            Hamadryas
            Lebadea
            Lexias
            Limenitis
            Neptis
            Neurosigma
            Panacea
            Pandita
            Pantoporia
            Parthenos
            Tanaecia
Melitaeinae
            Anthanassa
            Castilia
            Dagon
            Eresia
            Euphydryas
            Janatella
            Melitaea
            Ortilia
            Phycoides
            Phystis
            Tegosa
            Telenassa
            Timelaea
Nymphalinae
            Aglais
            Anartia
            Antanartia
            Arachnia
            Ariadne
            Aterica
            Baeotus
            Biblis
            Byblia
            Callizona
            Catuna
            Colobura
            Cynandra
            Doleschallia
            Eurytela
            Hamanumida
            Historis
            Hypanartia
            Laringa
            Mesoxantha
            Mestra
            Metamorpha
            Mynes
            Napeocles
            Neptidopsis
            Nymphalis
            Polygonia
            Precis
            Pseudoneptis
            Salamis
            Siproeta
            Smyrna
            Symbrenthia
            Vanessa
            Vila
            Yoma
Junoniini
            Hypolimnas
Melitaenini
            Euphydryas
Nymphalini
            Aglais
            Nymphalis
Satyrinae

            Acrophthalmia
            Aphantopus
            Archeuptychia
            Argyrophorus
            Aulocera
            Bia
            Boeberia
            Brintesia
            Caeruleuptychia
            Calinaga
            Calisto
            Callerebia
            Catargynnis
            Cepheuptychia
            Cercyonis
            Chazara
            Chionobras
            Chloreuptychia
            Cithaerias
            Coelites
            Coenonympha
            Corades
            Cosmosatyrus
            Cyllogenes
            Cyllopsis
            Dioriste
            Drucina
            Dulcedo
            Elina
            Elymnias
            Elymniopsis
            Enodia
            Erebia
            Eretris
            Erichtodes
            Erites
            Eteona
            Ethope
            Euptychia
            Euptychoides
            Geitoneura
            Gnophodes
            Gyrocheilus
            Haetera
            Haywardina
            Hermeuptychia
            Heteronympha
            Hipparchia
            Hypocysta
            Hyponephele
            Lasiommata
            Lasiophila
            Lethe
            Lopinga
            Lymanopoda
            Magneuptychia
            Mandarina
            Maniola
            Mantaria
            Megeuptychia
            Megisto
            Melanargia
            Melanitis
            Mycalesis
            Mygona
            Neominois
            Neonympha
            Neope
            Neorina
            Neosatyrus
            Oeneis
            Oressinoma
            Orinoma
            Orsotriaena
            Oxeoshistus
            Paramecera
            Pararge
            Parataygetis
            Pareuptychia
            Patala
            Pedaliodes
            Penrosada
            Penthema
            Pharneuptychia
            Physcaeneura
            Pierella
            Platypthima
            Posttaygetis
            Proboscis
            Pronophila
            Pseudochazara
            Pseudodebis
            Pseudohaetera
            Pseudosteroma
            Ptychandra
            Ragadia
            Raphicera
            Rareuptychia
            Satyrodes
            Satyrotaygetis
            Satyrus
            Splendeuptychia
            Steremnia
            Steroma
            Taygetis
            Tisiphone
            Triphysa
            Vareuptychia
            Ypthima
            Ypthimoides
            Zethera
            Zipoetis
Morphini
            Calisto