Insecta Mantodea Hymenopodidae

            Acromantis
            Anaxarcha
            Chlidonoptera
            Citharomantis
            Creobroter
            Epaphrodita
            Euantissa
            Harpagomantis
            Hestiasula
            Odontomantis
            Oxypilus
            Panurgica
            Phyllocrania
            Pseudocreobotra
Acromantinae
            Acontiothespis
            Phyllocrania
Acontistini
            Acontiothespis
            Acontistella
Acromantini
            Acromantis
            Anasigerpes
            Anaxarcha
            Antissa
            Catasigerpes
            Chrysomantis
            Ephestiasula
            Odontomantis
            Oligomantis
            Otomantis
            Tithrone
Epaphroditini
            Acanthops
            Antemna
            Decimia
            Epaphrodita
            Metilia
            Phyllocrania
            Pseudocanthops
Hymenopodinae
Hymenopodini
            Callibia
            Chlidonoptera
            Chloroharpax
            Congoharpax
            Creobroter
            Galinthias
            Harpagomantis
            Hymenopus
            Panurgica
            Pseudocanthops
            Pseudocreobotra
            Pseudoharpax
            Theopropus
Oxypilinae

            Junodia
            Oxypilus