Insecta Mantodea Mantidae

            Alalomantis
            Amantis
            Ameles
            Angela
            Archimantis
            Bisanthe
            Bolivaria
            Brunneria
            Calidomantis
            Callimantis
            Cardioptera
            Coptopteryx
            Danuria
            Deiphobe
            Deiphobella
            Deroplatys
            Dystacta
            Elaea
            Elmantis
            Entella
            Eremoplana
            Euchomena
            Geomantis
            Gimantis
            Gonypeta
            Gonypetella
            Heterochaeta
            Hierodula
            Ischnomantis
            Leomantis
            Leptococe
            Ligaria
            Ligariella
            Litaneutria
            Lobocneme
            Macrodanuria
            Macromantis
            Mantis
            Melliera
            Mesopteryx
            Metriomantis
            Microthespis
            Miomantis
            Neodanuria
            Omomantis
            Orthodera
            Orthoderella
            Oxyops
            Oxyopsis
            Oxyothespis
            Parasphendale
            Parastagmatoptera
            Photina
            Phyllothelys
            Polyspilota
            Pseudovates
            Rhombodera
            Rhomboderella
            Rivetina
            Schizocephala
            Solygia
            Sphodromantis
            Sphodropoda
            Stagmatoptera
            Stagmomantis
            Statilia
            Stenopyga
            Stenovates
            Tarachomantis
            Teddia
            Telomantis
            Tenodera
            Theoclytes
            Tisma
            Vates
            Xystropeltis
            Yersinia
            Yersiniops
            Zoolea
Amelinae
Amelini
            Amantis
            Ameles
            Apteromantis
            Bolbella
            Compsomantis
            Elmantis
            Gonypeta
            Gonypetella
            Litaneutria
            Opsomantis
            Telomantis
            Yersinio
            Yersiniops
Dystactini
            Achlaena
            Dystacta
            Entella
            Ligaria
            Metentella
Angelinae

            Agrionopsis
            Angela
            Euchomenella
            Leptocola
            Stenopyga
Caliridinae
            Aetaella
            Caliris
            Deromantis
            Gildella
            Leptomantis
Choeradodinae
            Choeradodis
Compsothespinae
            Compsothespis
            Comsothespis
Deroplatinae
Deroplatini
            Brancsikia
            Deroplatys
Haaniinae

            Haania
Iridopteryginae
Hapalomantini
            Bolbe
            Bolbena
            Hapalomantis
            Tarachina
Iridopterygini
            Epsomantis
            Hapalopezella
            Iridopteryx
            Sceptuchus
            Spilomantis
            Tricondylomimus
Tropidomantini
            Enicophlebia
            Hyalomantis
            Kongobatha
            Negromantis
            Neomantis
            Platycalymma
            Pliacanthopus
            Tropidomantis
            Xanthomantis
Liturgusinae

            Gonatista
            Hagiomantis
            Liturgousa
            Majanga
            Melliera
            Stenomantis
            Theopompella
            Xystropeltis
Mantinae
            Epitenodera
            Stagmomantis
Archimantini
            Archimantis
            Pseudomantis
Mantini
            Alalomantis
            Bisanthe
            Callimantis
            Camelomantis
            Cataspilota
            Hierodula
            Isomantis
            Mantis
            Mesopteryx
            Omomantis
            Parhierodula
            Phasmomantis
            Plistopilota
            Polyspilota
            Prohierodula
            Rhombodera
            Rhomboderella
            Sphodromantis
            Stagmomantis
            Statilia
            Tarachomantis
            Tauromantis
            Tenodera
            Tisma
Miomantini
            Bolivaria
            Calidomantis
            Cilnia
            Deiphobe
            Iris
            Miomantis
            Paracilnia
            Parasphendale
            Rivetina
            Sphodropoda
Paramantini
            Paramantis
            Tismomorpha
Mellierinae

            Guaraunia
Miopteryginae
            Calopteromantis
            Ichromantis
            Mimomantis
            Mionycoides
            Pseudogousa
            Pseudoxyops
            Sinomiopteryx
            Tagalomantis
            Trachymiopteryx
Oligonychinae
Oligonychini
            Bactromantis
            Oligonicella
            Oligonyx
            Pseudomusonia
            Thesprotia
            Thrinaconyx
Pogonogasterini
            Carrikerella
            Pogonogaster
Orthoderinae

            Orthodera
Oxyothespinae
            Oxyothespis
Photininae
Coptopterygini
            Brunneria
            Cardioptera
            Coptopteryx
            Orthoderella
Photinini
            Macromantis
            Metriomantis
            Photina
Phyllothelinae

            Phyllothelys
Schizocephalinae
            Schizocephala
Sibyllinae
            Presibylla
            Sibylla
Tarachodinae
            Chiropacha
            Didymocorypha
            Episcopomantis
            Galepsus
            Metagalepsus
            Oxyopthalmellus
            Pyrgomantis
            Tarachodes
Thespinae
Hoplocoryphini
            Hoplocorypha
            Liguanea
Pseudomiopterygini
            Bantiella
            Cnephomantis
            Eumiopteryx
            Miobantia
            Promiopteryx
            Pseudomiopteryx
Thespini
            Eumusonia
            Galapagia
            Macromusonia
            Musonia
            Musoniella
            Paramusonia
            Thespis
Vatinae
Danuriini
            Danuria
            Danuriella
            Macrodanuria
            Popa
Heterochaetini
            Heterochaeta
Stagmatopterini
            Catoxyopsis
            Lobocneme
            Oxyopsis
            Parastagmatoptera
            Stagmatoptera
Vatini
            Hagiotata
            Phyllovates
            Pseudomantis
            Pseudovates
            Vates
            Zoolea