Insecta Orthoptera Thespidae

            Anamiopteryx
            Bactromantis
            Bantia
            Calopteromantis
            Carrikerella
            Eumiopteryx
            Eumusonia
            Guaraunia
            Hoplocorypha
            Leptomiopteryx
            Liguanea
            Macromusonia
            Miobantia
            Mionyx
            Musonia
            Musoniella
            Oligonicella
            Oligonyx
            Paramusonia
            Parathespis
            Pogonogaster
            Promiopteryx
            Pseudomiopteryx
            Sinomiopteryx
            Thespis
            Thesprotia
            Thrinaconyx
            Trachymiopteryx
Thespinae
Parathespini
            Galapagia