exclude without cards


Alveus marinus (Grunow) Kaczmarska & Fryxell 1996     [Link to DiatomBase]