exclude without cards


Cymatoneis margarita A. Witkowski in A. Witkowski, Lange-Bertalot & D. Metzeltin 2000     [Link to DiatomBase]


Cymatoneis ovalis Heiden in Heiden & Kolbe 1928     [Link to DiatomBase]


Cymatoneis sulcata f. maheensis Giffen 1980     [Link to DiatomBase]