exclude without cards


Ehrenbergia granulosa (Grunow) A. Witkowski, Lange-Bertalot & D. Metzeltin 2000     [Link to DiatomBase]


Ehrenbergia hauckii (Grunow in Van Heurck) A. Witkowski, Lange-Bertalot & D. Metzeltin 2000     [Link to DiatomBase]