exclude without cards


Epipellis heptunei L. Denys et W. Van Bonn 2001     [Link to DiatomBase]


Epipellis oiketis Holmes 1985     [Link to DiatomBase]