exclude without cards


Eustephanias inermis (A.P. Jousé) S. Komura 1999     [Link to DiatomBase]


Eustephanias quasinermus S. Komura 1999     [Link to DiatomBase]


Eustephanias ramigenus S. Komura 1999     [Link to DiatomBase]