exclude without cards


Kidoa graviarmata Komura 1979     [Link to DiatomBase]


Kidoa graviarmata Komura 2003     [Link to DiatomBase]