exclude without cards


Koizumia adaroi (Azpeitia) Yanagisawa 1994     [Link to DiatomBase]


Koizumia akibae Yanagisawa 1994     [Link to DiatomBase]


Koizumia tatsunokuchiensis (Koizumi) Yanagisawa 1994     [Link to DiatomBase]