Insecta Agathodes

Agathodes
      acrospila gastralis
      designalis
      elevata
      glaucosia
      laticalis
      matulinalis
      monstralis
      silicalis