Insecta Diasemia

Diasemia
      elegantalis
      janassialis
      literalis
      literata
      ramburialis
      roseopennalis