Insecta Coleoptera Meloidae

            Appalus
            Calochromus
            Calospasta
            Cantharis
            Cerocoma
            Ceroctis
            Cissites
            Corydylospasta
            Coryna
            Cyaneolytta
            Cysyeodemus
            Decapotama
            Electica
            Epicauta
            Eupompha
            Gerocoma
            Gnathium
            Gnathospasta
            Grindelia
            Gynaecomeloe
            Henous
            Horia
            Hornia
            Iselma
            Leonia
            Leonidia
            Lydus
            Lytta
            Macrobasis
            Megetra
            Meloe
            Mimesthes
            Mylabris
            Negalius
            Nemognatha
            Oenas
            Phodaga
            Pleuropasta
            Pleuropompha
            Polemus
            Pomphopoea
            Poreospasta
            Pseudomeloe
            Pseudozonitis
            Pyropyga
            Pyrota
            Stenodera
            Tegrodera
            Tetraonyx
            Tricrania
            Tricraniodes
            Trypherus
            Unknown
            Zonitadema
            Zonitamorpha
            Zonitis