Insecta Diptera Mycetophilidae

            Acnemia
            Allocotocera
            Allodia
            Anaclilea
            Anatella
            Apemon
            Asindulum
            Boletina
            Brachypeza
            Ceroplatus
            Cleotobasis
            Coelosia
            Cordyla
            Delopsis
            Ditomyia
            Docosia
            Dynatosoma
            Dziedzickia
            Ectrepesthoneura
            Epicypta
            Eugnorista
            Exechia
            Exechia?
            Fungivora
            Gnoriste
            Greenomyia
            Leia
            Leiella
            Leptomorphus
            Macrocera
            Megopthalmidia
            Monoclona
            Mycetophila
            Mycetophila?
            Mycomya
            Mycomyia
            Neoempheria
            Neuratelia
            Novakia
            Palaeoplatyura
            Paratinia
            Phronia
            Phronia ?
            Phthinia
            Platurocypta
            Platyura
            Polylepta
            Rhymosia
            Rondaniella
            Rymosia
            Rymosia?
            Sceptonia
            Sciophila
            Snyopha
            Speolepta
            Symmerus
            Synapha
            Tetragoneura
            Trichonta
            Zygomyia