Insecta Hymenoptera Cynipidae

            A.
            Acraspis
            Adleria
            Amphibolips
            Andricus
            Antistrophus
            Antron
            Aphelonyx
            Atrusa
            Aulacidea
            Aulax
            Aulux
            Aylax
            Bassettettia
            Bassettia
            Belenocnema
            Belonocnema
            Besbicus
            Biorhiza
            Callirhytis
            Ceroptres
            Charips
            Cynips
            Cynips?
            D.
            Diastrophus
            Didstrophus
            Diplolepis
            Diplolepsis
            Disholcashis
            Disholcaspis
            Dros
            Druon
            Dryocosmus
            Dryophanta
            E.
            Euceroptres
            Eucoila
            Eumayria
            F.
            Gillettea
            Gonaspis
            Heteroecus
            Holcaspis
            Holocasfis
            Holosynips
            Ibalia
            Liodora
            Liopteron
            Loxaulus
            Lytoysta
            Neuroterus
            Oynips
            Paraschiza
            Periclistus
            Philonix
            Phylloteras
            Plagiotrichus
            Plagiotrochus
            Psedeucoila
            Rhizophagos
            Rhodites
            Rhoophilus
            Saphonecrus
            Solenozopheria
            Sphaeroteras
            Synergus
            Synophromorpha
            Synophrus
            Thrasorus
            Torymus
            Trichoteras
            Trigonaspis
            Trybliographa
            Unknown
            Unreadable
            X.
            Xanthoteras
            Xestophanes
            Xyalophora
            Xyst.
            Xysti
            Xystoteras
            Zopheroteras