Insecta Lepidoptera Sesiidae

            Aegeria
            Albuna
            Alcathae
            Bombecia
            Ethmia
            Euhagena


            Melittia


            Memythrus


            Paranthrene
            Pennisetia


            Podosesia

            Sesia

            Synanthedon


            Trochilium
            Vitacea
            Zenodoxus