Insecta Mantodea Iridopterygidae

            Bolbena
            Eomantis
            Kongobatha
            Nanomantis
            Neomantis
            Polyacanthopus
            Sceptuchus
            Tarachina
            Tropidomantis