Insecta Phasmatodea Aschiphasmatidae

            Abrosoma
            Aschiphasma
            Dina
            Eurybistus
            Orthomeria
            Presbistus