Genera

Echinella

Echinodiscus    

Echinopysis

Echinopyxis

Ectodictyon    

Ehrenbergia    

Ehrenbergiulva    

Ellerbeckia    

Emersonia

Encyonema    

Encyonopsis    

Endictya    

Endosigma

Endostauron

Entogonia    

Entomogaster

Entomoneis    

Entopyla    

Envekadea    

Eolimna    

Eoseira

Ephemera    

Epipellis    

Epiphalaina    

Epithelion    

Epithemia    

Ethmodiscus    

Eucampia    

Euceratoneis

Eucocconeis    

Eumeridion

Eunophora    

Eunotia    

Eunotioforma    

Eunotiopsis

Eunotogramma    

Euodia    

Euodiella    

Euphyllodium

Eupleuria

Eupodiscus    

Eupterotrum    

Eurossia    

Eustephanias    

Excentron

Exilaria

Extubocellulus